KVKK Politikamız

Kişisel Verilen Korunması Kanunu Politikamız

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kliniğimiz (Medibeauty Klinik) Veri Sorumlusu sıfatıyla, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir.

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir.

2. İşlenen Veriler

Sağlığınıza ilişkin veriler başta olmak üzere, ad, soyad, TC Kimlik Numarası ve/veya Yabancı Kimlik Numarası, pasaport numarası, geçici TC Kimlik numarası, medeni hal, cinsiyet, doğum yeri ve/veya tarihi, meslek, sigorta kart numarası, sağlık güvencesi, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası, diğer kimlik verileriniz, telefon numarası, adres, email adresi ve sair iletişim verilerinizi, çağrı merkezimiz standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi; hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; araç plaka bilginizi, mevzuat gereği ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, tüm web sitelerimiz ve online hizmetlerimiz aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta olup Kliniğimiz tarafından 3. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve 4. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
İlgili mevzuatlar uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlanması,
Hastanenin iç işleyişini planlama ve yönetme,
Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
İş birliği içerisinde olduğumuz eğitim/ öğretim kurumları ile alanlarındaki faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla,
Sağlık hizmetinin finansmanının sağlanması, faturalandırma yapılması,
Kimliğinizin doğrulanması, anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması,
Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme,
İlaç ve tıbbi cihaz temini,
Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi yer almaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 3’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

5. Veri Elde Etmenin Hukuki Sebebi ve Yöntemi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve Kliniğimiz’in sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Aşağıda yer alan “KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu”nu doldurarak bize elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek veya mail adresimize ileterek kişisel verilerinizin;

– işlenip işlenmediğini öğrenme,
– işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
– işlenme amaçlarını öğrenme;
– yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
– eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
– işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kliniğimiz’in hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme;
– otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
– kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve/veya en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılır.

https://www.medibeautyklinik.com/kvkk/